Bergsprängning: Förberedelser och säkerhet

22 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

Bergsprängning är en teknik som använts i flera hundra år för att bryta loss stora mängder berg och sten. Det är en process som kräver både teknisk expertis och precision för att utföras säkert och effektivt. I den här artikeln tittar vi närmare på hur bergsprängning går till, vikten av noggrann planering och den utrustning som används. Vi kommer också att diskutera säkerheten kring bergsprängning och hur man minimerar påverkan på omgivningen.

Vad är bergsprängning?

Bergsprängning är en metod som framförallt används inom gruvindustrin, bygg- och anläggningssektorn för att möjliggöra konstruktion av vägar, tunnlar, gruvor och andra typer av infrastruktur där berg står i vägen. Processen innefattar borrning av hål i berget, fyllning med sprängämnen och den kontrollerade detonationen av dessa för att spräcka och fragmentera bergmassan så att den kan transporteras bort.

En framgångsrik sprängning beror i stor utsträckning på korrekt borrningsmönster, rätt val av sprängämnen och tändsekvenser samt noggrann uppskattning av bergartens egenskaper och sprängningens påverkan på närliggande strukturer.

Förberedelser inför en bergsprängning

Undersökningar och planering

Innan bergsprängning i Stockholm påbörjas utförs noggranna undersökningar av berget för att fastställa dess beskaffenhet. Geologiska undersökningar hjälper till att identifiera vilken typ av berg som ska sprängas så att man kan använda rätt teknik och material. Det är också viktigt att kartlägga omgivningen för att undvika skador på byggnader, vägar och annan infrastruktur.

Borrning och Laddning

Efter att undersökningarna är klara påbörjas borrningen. Borrhålen placeras strategiskt utifrån den upprättade planen, och de måste ha rätt diameter, djup och vinkling för att sprängningen ska bli effektiv. Därefter laddas borren med sprängämne. Det vanligaste sprängämnet är dynamit, men även emulsioner, gelatinösa sprängämnen och ANFO (ammoniumnitrat och brännolja) används beroende på projektets krav.

Detonering

När alla borrhål är laddade, följer ett noggrant arbete med att koppla rätt tändsystem. Detonationen måste planeras så att sprängningen sker i en ordnad och säker följd och att de sprängda bergmassorna har en hanterbar storlek. En plan för hur det sprängda berget ska transporteras bort etableras också i detta skede.

Säkerhetsprotokoll

Säkerheten under en bergsprängning är absolut prioritet. Strikta protokoll och säkerhetsföreskrifter finns för att skydda arbetare och allmänhet. Arbetsplatsen runt sprängningsområdet avgränsas och övervakas och all omkringliggande trafik omleds. Larm och varningssignaler används före och under sprängning för att varna närområdet.

Vibrationer och buller

För att minska vibrationer och buller som en bergsprängning för med sig, används olika tekniker och metoder. Vibrationer kan övervakas med seismografer för att säkerställa att de håller sig inom säkra värden. Även användningen av bullerdämpande skydd och föreskrivna tider för när sprängningar får äga rum hjälper till att minska störningarna för närboende.

Miljöaspekter

Vid sidan av de direkta fysiska effekterna tar man också hänsyn till miljöaspekterna av bergsprängning. Det innebär att man planerar för att minimera spridning av sten och damm, samt ser till att närliggande vattendrag och naturområden skyddas.

Fler nyheter